AWARD CATEGORIES

CATEGORY 1:

Αριστεία στη Συνεργασία

Για πρότυπα συνεργασίας που προωθούν την ιδέα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα αναδειχθούν πρακτικές και προγράμματα που απέφεραν οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η κατηγορία θα αναδείξει παραδείγματα αριστείας σε καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας, με συνεχή δέσμευση, που εκπληρώνουν στόχους αειφορίας και βιωσιμότητας. (Δυνατότητα συμμετοχής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς ή κρατικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης).

1.1 Συνεργασία Επιχείρησης – Τοπικής Κοινότητας /Κράτους
1.2 Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ
1.3 Συνεργασία B2B
1.4 Συνεργασία Επιχείρησης – Ακαδημαϊκών Φορέων

CATEGORY 2:

Πρότυπο Επένδυσης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνέβαλαν με επενδύσεις, προγράμματα και λύσεις, παρουσιάζοντας την έκταση της επένδυσης, τον προσδοκώμενο στόχο, καθώς και τον αντίκτυπο του έργου τους. Η ενότητα θα αναδείξει έργα βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας καθώς και έργα που ανταποκρίθηκαν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Επίσης, θα βραβευτούν επιχειρήσεις που συμβάλλουν με υποστηρικτικά προγράμματα στην ενίσχυση της Απασχόλησης ή/και της Επιχειρηματικότητας.

2.1 Βραχυπρόθεσμη Επένδυση (Διάρκεια έργων μέχρι 2 έτη)
2.2 Μακροπρόθεσμη Επένδυση (Περισσότερα από 2 έτη)
2.3 Ανταπόκριση σε Έκτακτη Ανάγκη / Disaster Relief (μικρής διάρκειας ενέργειες ή μέχρι 1 έτους)
2.4 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ή/και Απασχόλησης

CATEGORY 3:

Εργαζόμενοι

Αφορά σε πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν έμπρακτα το πώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πλαίσιο Αρχών και Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα αντανακλούν το χαρακτήρα της κοινωνίας μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, εμπειρίες, κουλτούρες, φύλα και ηλικίες. Πώς εργαστήκατε για να εξαλείψετε εκούσιες ή ακούσιες προκαταλήψεις δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για όλους; Πώς η επιχείρησή σας ωφελήθηκε από αυτή την πρακτική; Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες συμμετοχής και δέσμευσης των εργαζομένων στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζετε και πώς εργαστήκατε με σκοπό την ενεργοποίησή τους;

3.1 Διαφορετικότητα, Ένταξη, Ίσες ευκαιρίες
3.2 Ισότητα των φύλων
3.3 Πρόγραμμα Εθελοντισμού

CATEGORY 4:

Περιβάλλον / Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η κατηγορία αυτή επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσα από λύσεις που αναγεννούν εταιρικές δραστηριότητες, αναδεικνύοντας την αξία της επιχειρηματικότητας με σεβασμό στους φυσικούς πόρους, στην ολιστική προσέγγιση διαχείρισης ενέργειας, στην επανεξέταση διαχείρισης των αποβλήτων, την ανακύκλωση και τη μηδενική παραγωγή απορριμμάτων. Επίσης, θα βραβευθούν μοντέλα καινοτόμων κτιριακών κατασκευών που μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ή και αυξάνουν τις θετικές κοινωνικές τους επιπτώσεις.

4.1 Διαχείριση Φυσικών Πόρων
4.2 Διαχείριση Ενέργειας
4.3 Διαχείριση Αποβλήτων
4.4 Ανακύκλωση
4.5 Δομημένο Περιβάλλον / «Πράσινα» Κτίρια
4.6 Zero Waste
4.7 Εφοδιαστική Αλυσίδα
4.8 Άλλο

CATEGORY 5:

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στις ακόλουθες κατηγορίες.

5.1 Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης
5.2 Κοινωνία
5.3 Εκπαίδευση / Υποτροφίες
5.4 Πολιτισμός / Αθλητισμός
5.5 Υγεία και Ασφάλεια
5.6 Έρανοι / Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες
5.7 Υπεύθυνο προϊόν / Affinity Marketing / Cause-Related Marketing
5.8 Άλλο

CATEGORY 6:

Αριστεία στην Επικοινωνία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις του κλάδου της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, που έχουν αναπτύξει στοχευμένες στρατηγικές επικοινωνίας ή έχουν υλοποιήσει πρόγραμμα επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και δέσμευση του κοινού, των εργαζομένων ή άλλων ομάδων ενδιαφερομένων μερών για συγκεκριμένο κοινωφελή ή περιβαλλοντικό σκοπό. Θα βραβευτούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, και που συνέβαλαν στη μεταστροφή αντίληψης, ή την ενίσχυση της φήμης του φορέα.

6.1 Πρόγραμμα επικοινωνίας για προβολή δράσεων επιχείρησης
6.2 Πρόγραμμα επικοινωνίας για προβολή δράσεων ΜΚΟ
6.3 Ηλεκτρονική ή/και έντυπη Έκδοση / Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας
6.4 Εκδήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας / Φιλανθρωπική Εκδήλωση / Έρανοι

CATEGORY 7:

Τεχνολογία για το Κοινό Καλό

Η Ενότητα αυτή σκοπεύει να αναδείξει την τεχνολογία ως μοχλό για την Βιώσιμη Ανάπτυξη: είτε μέσα από τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία που συνεισφέρουν στο κοινό καλό, είτε μέσα από τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που δημιούργησαν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή σε τοπικές κοινωνίες βοηθώντας να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις, όπως: Πώς δημιουργήθηκε η τεχνολογία αυτή και τι σκοπό εξυπηρετεί; Πώς συνεισφέρει στην Βιώσιμη και Κοινωνική Ανάπτυξη; Είναι ευρέως διαθέσιμη και πώς μπορεί να εξελιχθεί; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε; Ποια εκπαίδευση παρείχατε για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη;

7.1 Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες
7.2 Τεχνολογία & Υγεία
7.3 Τεχνολογία & Περιβάλλον
7.4 Προσβασιμότητα
7.5 CSR Apps

CATEGORY 8:

ΜΚΟ της Χρονιάς

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (σωματεία, μη κερδοσκοπικές Εταιρείες, σύλλογοι ή ιδρύματα), που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς και επιδεικνύουν έργο με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ διακρίνονται για τη συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα στοιχεία.

8.1 Περιβάλλον
8.2 Κοινωνία
8.3 Εκπαίδευση
8.4 Πολιτισμός / Αθλητισμός
8.5 Υγεία και Πρόληψη

CONTACT US